Tiếng Việt

BS CKI ĐÀO QUỐC KHÁNH

Khoa Chẩn đoàn Hình ảnh

Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

CHUYÊN MÔN:

  • Bác sĩ CKI chẩn đoán hình ảnh, nội khoa

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC:

1990 – 2009: Làm tại Bệnh viện Đa khoa Yên Định – Thanh Hóa.
2009 – 2015: Làm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
2015 đến nay làm tại Bệnh viện Đồng Nai -2