Tiếng Việt

Bệnh viện Đồng Nai -2 đề cao những giá trị gì?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế uy tín hàng đầu trong khu vực, bệnh viện Đồng Nai -2 đã xây dựng và phát triển những giá trị cốt lỏi làm kim chỉ nam hoạt động của chúng tôi.