Tiếng Việt

Tôi có phải thanh toán trước các chi phí không?

Ngày 11.08.2022
By monamedia

Có. Các bệnh nhân đều cần thanh toán các chi phí trước khi sử dụng dịch vụ. Đối với bệnh nhân sử dụng bảo hiểm, việc thanh toán trước sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo hiểm của Quý khách