Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

Bs.CKI Ngô Đức Đễ

Trưởng Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đào Ngọc Linh

Khoa ngoại tổng hợp

Bs Đồng Khắc Sơn

Khoa ngoại tổng hợp