Logo
vi en
Tra cứu bác sĩ

BS CKI Nguyễn Sơn Hòa

Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng - Phó Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp